ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Қосымша білім беру бағдарламалары


Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің біліктілікті арттыру курстары тақырыптарының тізбесі

р/с

Курстардың атаулары

Аннотация

Басшының

Т.А.Ж.

Сағат бойын-ша көлемі

 1.  

Робототехниканың цифрлық құрылғыларын жобалау және бағдарламалау негіздері

Курс цифрлық электрониканың негіздерін және цифрлық құрылғылардың өзара әрекеттесуінің негізгі стандарттарын игеруге арналған.

Кіріспе материалда негізгі материалды қазіргі заманғы цифрлық құрылғыларды, гаджеттерді, робототехникалық құрылғыларды және т.б. әзірлеу нәтижелерін практикалық қолданумен байланыстыратын шолу ақпараты ұсынылады.

Шартты түрде курс үш бөлімнен тұрады: деректерді жазуға және оқуға арналған хаттамалардың теориялық негіздерін зерделеу, цифрлық схемалар мен баспа платаларын жобалау және STM32 сериялы микробақылағыштарды бағдарламалау.

 

К.М. Маханов,

ф.-м.ғ.к.,

доцент

 

72 сағат

 1.  

Физика педагогтерін біліктілік емтиханын тапсыруға даярлау

Бұл курс орта мектеп мұғалімдеріне, сондай-ақ бітіруші курс студенттеріне және біліктілік емтиханын сәтті тапсыруға қызығушылық танытқандарға арналған. Курс физиканың дәстүрлі емес бөлімдері, физика мен астрономияны оқыту әдістемесі бойынша дағдыларды меңгеруге көмектеседі.

А.С. Кудусов,

ф.-м.ғ.к.,

доцент

72 сағат

 1.  

Білім берудегі инновациялық технологиялар

Оқытудың инновациялық технология бойынша әдістемелік жүйесі сапалы нәтижеге жеткізуге мүмкіндік беретін танымдық іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнымен, инновациялық әдіс-тәсілдерді оқыту үдерісіне енгізу барысында танымдық іс-әрекеттер түрлерін, белгілі деңгейдегі белсенділігін көздейтін технологиялар мен әдістермен танысу.

Д.А. Кадирбаева, п.ғ.к., доцент;

 

К.Д. Кенжина,  жаратылыстану ғылымдарының магистрі

72 сағат

 1.  

Биология ғылымының өзекті мәселелері және заманауи білім беру технологиялары

Курс бағдарламасында медициналық және молекулярлық генетика, оқыту, жасанды интеллект, медицина және фармацевтика саласындағы негізгі жетістіктер қарастырылған, биологияның қолданбалы салаларының даму бағыттарына түсінік берілген, электрондық және жарық микроскопиясы, абсорбциялық және эмиссиялық спектроскопия әдістері сияқты молекулярлық генетика аспектілерін қамтымайтын биологиялық зерттеулердің негізгі зертханалық әдістері бойынша деректер ұсынылған.

М.Ю. Ишмуратова, б.ғ.к., профессор;

Г.П. Погосян,

б.ғ.к., профессор;

А.М. Айткулов, б.ғ.к., доцент;

В.С. Абукенова, б.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Қазіргі ботаника негіздері

Өсімдіктер систематикасының негізгі аспектілерін, әртүрлі жүйелік топтардың өсімдіктерінің анатомиялық құрылымының ерекшеліктерін, тіршілік ету жағдайларына экологиялық бейімделудің ерекшеліктерін, фитоценологияның негізгі ұғымдарын ашу. Ботаника туралы білім ғылыми дүниетанымды, экологиялық сауаттылықты қалыптастыру үшін негіз болып табылады, бұл қазіргі кезеңде кез-келген саладағы маманға өте маңызды.

М.Ю. Ишмуратова, б.ғ.к., профессор;

72 сағат

 1.  

Экология және табиғатты оңтайлы пайдалану негіздері

Табиғатты пайдалану проблемаларын зерттеу және оны тиімді ету үшін табиғи ортаны оңтайландыру, сондай-ақ жаратылыстану білімдерін табиғатты пайдалану және ресурстарды үнемдеу негіздерімен біріктіру.

М.Ю. Ишмуратова, б.ғ.к., профессор;

 

72 сағат

 1.  

Биотехнология ағылшын тілінде

Дәрілік заттарды, ақуыздарды, амин қышқылдарын, ферменттерді, дәрумендерді, гормондарды биосинтез, биологиялық трансформация әдістерімен және субстанциялардың биологиялық және химиялық трансформациясы әдістерінің комбинациясымен өндіруде биообъектілер мен биомолекулаларды пайдалану кезіндегі биотехнологияның жай-күйі мен даму перспективалары.

М.Ю. Ишмуратова, б.ғ.к., профессор;

 

72 сағат

 1.  

Фармакогнозия

Дәрілік заттарды қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігі тұрғысынан олардың сапасын бақылау саласындағы теориялық және практикалық білімдердің, дағдылар мен шеберліктердің деңгейін жетілдіру, сондай-ақ фармацевтикалық талдау, оның ішінде дәрілік өсімдік шикізатын талдау саласындағы соңғы жетістіктерді игеру.

М.Ю. Ишмуратова, б.ғ.к., профессор;

 

72 сағат

 1.  

Биологиядағы заманауи әдістер (ботаника, биотехнология және қоршаған орта мониторингінің негіздері).

Курс аясында қазіргі биологияның әртүрлі бағыттарында қолданылатын классикалық және жаңа әдістер туралы теориялық түсінік беріледі.

М.Ю. Ишмуратова, б.ғ.к., профессор;

 

72 сағат

 1.  

АСБ бар балалармен жұмыс жасаудың стрестік жағдайын басқару технологиясы

«АСБ бар балалармен жұмыс жасаудың стрестік жағдайын басқару технологиясы» курсында Ганс Селье тұжырымдамасына негізделген стрестік жағдайды басқару бағдарламасының негізгі ұғымдары ұсынылған; стресс факторларын диагностикалау және талдау; күйзеліс эпизодтарын диагностикалау және талдау; эустресске стресс энергиясын аударудағы негізгі қиындықтарды талдау; күйзеліс жағдайынан шығудың негізгі тәсілдері; АСБ бар балалармен жұмыс жасауда стресс жағдайын басқарудағы іздеу-зерттеу жағдайының мәні; кәсіби қызметтегі стресс стратегиясының түрін анықтаудың маңызы. Бұл курс жалпы білім беру мектебі педагогтары мен психологтарында арнайы және инклюзивті білім беру саласында теориялық білім, практикалық білімдері мен дағдыларды қалыптастыру мақсатында әзірленген, бұл АСБ бар балалармен жұмыс жасауда стресс жағдайын басқару процесінде педагог-дефектологты теориялық даярлаудың қажетті құрамдас бөлігі болып табылады.

В.В. Боброва,

п.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық үдерісті ұйымдастыру ерекшеліктері

Курс инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу үдерісін ұйымдастыру мәселелерін қарастырады. Оның ішінде: балалардың психофизикалық дамуының нормаларының бұзылу проблемасы; инклюзия процесін реттейтін нормативтік-құқықтық база; негізгі ұғымдар; білім алушылардың ерекше қажеттіліктерін анықтау және бағалау әдістері; инклюзивтік білім беруді дамытудың ұйымдастырушылық-басқарушылық мәселелері мен шарттары; инклюзивті практика субъектілерін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу; балаға арналған жеке білім беру бағытын әзірлеу және іске асыру әдістері және инклюзивті білім беру жағдайында оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру кезінде әртүрлі даму бұзылулары бар балалардың ерекшеліктерін ескере отырып, бағдарламалық материалды бейімдеу әдістері.

А.Р. Рымханова,

PhD докторы, доцент

 

72 сағат

 1.  

Педагогикалық процесті инклюзивті білім беру жағдайында ұйымдастырудың ерекшеліктері

Курс білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыру мәселелерін қарастырады. Оның ішінде: қалыпты даму мен дамудағы психикалық-физикалық бұзылыстар проблемасы; инклюзия процесін реттейтін нормативтік–құқықтық негіздер; білім алушылардың ерекше қажеттіліктерін анықтау мен бағалау әдістері;  инклюзивті білім беруді дамытудың шарттары мен ұйымдастырушылық-басқару мәселелері;  инклюзивті білім беру субъектілерін пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикалық сүйемелдеу; жалпы білім беретін мекемеге баратын БАҚЕ баланың жеке білім маршрутын құру мен жүзеге асыру; әртүрлі даму бұзылыстары бар балалардың даму ерекшеліктерін оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда және  оқу бағдарламасын бейімдеуде есепке алу

А.Р. Рымханова,

PhD докторы, доцент

 

72 сағат

 1.  

Оқу курсының педагогикалық дизайны

Курстың мақсаты – оқу курстарын жобалау мәселелерінде тыңдаушылардың құзыреттілігін дамыту. Мақсатты аудиторияға қызығушылық танытатын, жұмыс істейтін немесе жұмыс істеуді жоспарлаған, сондай-ақ осы салада оқитын тыңдаушылар кіреді. Курстың тақырыптары қашықтықтан және оффлайн оқыту аспектілеріне қатысты: курстың педагогикалық дизайны, оның модельдері. Курсты жобалау кезеңдері.

Оқытудың мақсаттары мен нәтижелері. Оқу материалын тиімді ұсыну. Бейнедәріс. Оқыту стратегиясын таңдау. Курста бағалау жүйесі. Тест тапсырмаларын құру. Кері байланыс. Курс қорытынды тапсырмамен аяқталады.

М.К. Омарова, педагогика және психология магистрі

72 сағат

 1.  

Педагогикалық конфликтология

Курстың мақсаты – педагогтардың коммуникативті құзіреттілігін дамыту, білім алушылар, білім алушылар мен педагогтар, білім алушылар мен ата-аналар, әріптестер арасында туындайтын жанжал жағдайымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Курста келесі тақырыптар қарастырылады: қақтығыс түсінігі мен мәні. Қақтығыстарды философиялық және социологиялық зерттеу. Қақтығыстарға жақындаудың қазіргі тенденциялары: танылған және даулы. Жанжалдардағы тиімді мінез-құлықты үйрету және оларды шешу. Жанжалдарды шешуге арналған оқу бағдарламалары. Жанжалдардағы өзара іс-қимыл. Ұжымдағы психологиялық ахуал. Педагогтың кәсіби қарым-қатынасы. Кәсіби мамандар үшін медиация дағдылары. Педагогикалық өзара әрекеттесудегі, қарым-қатынастағы және оқу-педагогикалық іс-әрекеттегі кедергілер. Даудың мақсаттары мен тәсілдері. Дау процесі.

Н.В. Мирза,

педагогика ғылымдарының докторы,

доцент

72 сағат

 1.  

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде жаратылыстану пәндері мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру

Біліктілікті арттыру курсының кіріспесінде  жаратылыстану пәндерінің жаңартылған жалпы білім беру бағдарламасының мазмұнына шолу жасалып, спиральділік қағидат түсіндіріледі. Жалпы білім беру бағдарламасын (ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді) жоспарлау барысында пәнді оқытудағы тілдік мақсаттардың маңыздылығына ерекше назар аударылады.

Жаратылыстану пәндерін оқытуда тиімді оқыту және оқудың тәсілдері қолданылып, оқушылардың қажеттіліктерін анықтау және ескеру жолдары қарастырылады. Белсенді оқу әдістері оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға арналған жаттығуларда, оқытуды саралауда, пәнаралық байланысты жүзеге асыруда меңгеріледі.

Оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту сабақты ресурспен қамтамасыз ету және оқытуда графикалық органайзерлерді пайдалануда, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы іске асырылады.

Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалауды қолданудың екі түрі: қалыптастырушы және жиынтық бағалау ұғымдары меңгеріліп, тапсырма дайындау үйретіледі.

Біліктілікті арттырудан күтілетін нәтижелерге қол жеткізу деңгейі бағамдалатын рефлексияда біліктілікті арттыру курсы қорытындыланады

К. Абдикалыков, п.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Жанжалдарды шешудің балама тәсілдері: құқықтық және құқықтық емес аспектілер.

Курстарда келіспеушіліктерге, жанжалдардың орын алуына жауап берудің заманауи тәсілі болып табылатын медиациямен жанжалдарды шешудің мәселелері мен әдістері қарастырылады. Медиация дау-дамайды жеңілген тарап болмайтындай етіп шешуге мүмкіндік береді, оған психологиялық міндет те кіреді. Медиация рәсімінде біз ымыраға келуге емес, консенсусқа қол жеткізуге ұмтыламыз.

М. Жаскайрат - з.ғ.к., доцент

80 сағат

 1.  

Қазіргі заманғы құқықтық мемлекетте адам құқықтарын іске асыру.

Қазіргі жағдайда Қазақстан Республикасында адам құқықтары басымдығының конституциялық қағидаттары, құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды қалыптастыру негізінде дүниетанымды қалыптастыру және қоғамдық сананы жаңғырту үлкен рөл атқарады. Бұл ретте қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның қажеттіліктері мен мүдделерін ескере отырып, әрбір адамның құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру мақсатында құқық қолдану практикасындағы гуманистік және демократиялық бастауларды одан әрі кеңейту қазіргі заманғы Қазақстанды дамытудың негізгі бағыты болып табылады.

Курстың мақсаты адам құқықтарын іске асыру кезінде қазіргі заманғы проблемаларды талдауды жүзеге асыру саласында қосымша кәсіби білім мен дағдылар алу, сондай-ақ құқықтық мемлекеттілік, қазіргі жағдайда адам құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету туралы идеяларды қалыптастыру саласында дүниетанымдық аспектілерді дамыту.

Курстың міндеттері:

- тыңдаушыларды адам құқықтарын іске асырудағы заманауи проблемалармен таныстыру

- адам құқықтары теориясы саласындағы ғылыми бағыттарды қарастыру;

- адам құқықтары теориясы мен тарихындағы негізгі ұғымдар туралы білімді қалыптастыру;

- құқықтық түсінік және адам құқықтары саласында ғылыми талдау мен жалпылауды қолданудың практикалық дағдыларын жетілдіру.

Курсты оқу нәтижесінде тыңдаушылар:

- адам құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету саласындағы заманауи тұжырымдамалар мен теорияларды білуі тиіс;

- адам құқықтары мен құқықтық мемлекеттілік саласында түрлі авторлар ұсынған нақты материалдар мен ғылыми ережелерді талдай және қорыта білуі керек;

- алған білімдерін адам құқықтарын қорғауда және қамтамасыз етуде, құқық теориясы және мемлекет саласында оқу сабақтарын өткізуде және ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру кезінде құзыретті болуы тиіс.

А.В. Турлаев,

з.ғ.к., профессор

72 сағат

 1.  

Қазақстан Республикасында баланың құқықтарын конституциялық-құқықтық қорғау және қамтамасыз ету.

Курстың мақсаты – әлемдік тәжірибені ескере отырып, Қазақстанда балалар құқықтарының конституциялық кепілдіктерінің теориялық негіздерін және бала құқықтарын қорғау мен қамтамасыз етудің практикалық тәжірибесін қалыптастырудан тұрады.

Міндеттері:

- кәмелетке толмағандардың құқықтық жағдайын, отандық құқық қолдану практикасын және басқа елдердің баланың құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қамтамасыз ету саласындағы құқықтық нормаларды дамыту мен жетілдіру және оларды іске асыру жөніндегі тәжірибесін айқындайтын конституциялық нормалар мен қағидаттарды зерделеу.

- әлемдік тәжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасындағы ювенальды әділет теориялық және практикалық негіздерін зерделеу.

- Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің және бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін бала құқықтарын қорғаудың неғұрлым тиімді мемлекетішілік тетіктері ретінде зерделеу.

Оқытушыларға, магистранттарға, студенттерге, әлеуметтік педагогтарға, мектеп мұғалімдеріне, мектепке дейінгі мекемелердегі тәрбиешілерге және Қазақстан Республикасында баланың құқықтарын қорғау және іске асыру мәселелеріне қызығушылық танытқан адамдарға арналады.

Г.У. Балгимбекова,

PhD, доцент

72 сағат

 1.  

ҚР-да діни қызмет туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік

Курстың мақсаты – тыңдаушыларға Қазақстан Республикасындағы діни қызмет туралы заңнама нормаларын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік туралы толық түсінік беру.

Қазіргі жағдайда құқықтық қорғау құралдарының арсеналындағы әкімшілік жазалардың рөлі мен маңызы барған сайын артып келеді. Сондықтан діни қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мәселелерін реттейтін әкімшілік-құқықтық нормаларды зерделеу өзекті болып табылады.

Н.С. Еременко,

аға оқытушы

72 сағат

 1.  

Қылмыстық мінез-құлық: диагностика және зерттеу

Жеке тұлға мен қоғамның диагностикасы мен қылмыстық мінез-құлқы, заңды мінез-құлықты заңсыздыққа айналдыру мәселелерін зерттеу. Полиграфты қолдану, қылмыскердің жеке басын талдау, қоғамның және оның топтарының өзара әрекеті мен әсері қарастырылады.

Л.К.Аренова,

з.ғ.к, доцент

72 сағат

 1.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  тұру мәселелері

Бұл курста қазақстандық және шетелдік заңнамадағы сыбайлас жемқорлық ұғымы туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектісі туралы (Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауаптылыққа жататын адамдар тобы туралы), сыбайлас жемқорлықтың себептері мен жағдайлары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шаралары, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық туралы мәселелер қаралады.

А.Р. Хасенова,

аға оқытушы

 

72 сағат

 1.  

ҚР еңбек заңнамасын қолдану, еңбек дауларында келіссөздер жүргізу және консенсусқа қол жеткізу дағдыларын дамыту

Курс келісім комиссияларының мүшелерін жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешудің теориясы мен практикасы мәселелеріне оқытуға бағытталған.

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану, келісімдердің, еңбек және (немесе) ұжымдық шарттардың, жұмыс беруші актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелеріне ерекше назар аударылатын болады. Тыңдаушылар консенсусқа қол жеткізу дағдыларын, еңбек дауларын шешудегі келіссөздердің негізгі стратегияларын қалыптастыруға және дамытуға мүмкіндік алады.

А.К. Карибаева,

PhD докторы,

аға оқытушы

 

А.М. Калгужинова

А.Т. Жумашева

72 сағат

 1.  

Келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу

Курстың мақсаты – тыңдаушыларды қазіргі халықаралық келіссөздер саласындағы әзірлемелермен таныстыру, оларды қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, қазіргі келіссөздер процесін талдаудың негізгі теориялық тәсілдерімен, келіссөздер жүргізуге байланысты проблемалармен таныстыру, келіссөздер процесінің құрылымын түсіндіру.

Б.Т. Тулеуова, т.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Дүниежүзілік тарих және халықаралық қатынастар әдіснамасының өзекті мәселелері

Курстың мақсаты – дүниежүзілік тарих және халықаралық қатынастар әдіснамасының өзекті мәселелері бойынша қосымша кәсіби білім мен дағдыларды алу.

Курстың міндеттері – тыңдаушыларды халықаралық қатынастардың негізгі заманауи тұжырымдамаларымен таныстыру; саясаттану ғылымындағы халықаралық қатынастардың теориялық зерттеулерінің тұтас түсінігін қалыптастыру; қазіргі заманның батыс саяси-халықаралық мәдениетінің артефактілерін талдаудың практикалық дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; халықаралық жүйелердің теориялық модельдерін, жаһандану мәселелері бойынша теориялық пікірталастарды, халықаралық қауіпсіздік тұжырымдамаларын зерделеу; пәндік білім мен дағдылар жүйесін кейінгі практикалық қызметте пайдалануға үйрету.

М.В. Шлюпиков, т.ғ.к., доцент

36 сағат

 1.  

Отан тарихының өзекті мәселелері

Курстың мақсаты – тыңдаушыларды Қазақстан Республикасының жоғары және орта білім беру саласында, оқу үдерісін ұйымдастыру, тарихи мәліметтерді іріктеу және білім берудің инновациялық технологияларын сабақта қолдануға үйрету.

Ж.А. Карсыбаева - т.ғ.к., доцент

 

 1.  

Отан тарихтың өзекті мәселелері

Курстың мақсаты – отандық тарихтың іргелі теориялық және әдіснамалық мәселелерімен, экономикалық модернизация проблемаларымен, мектеп пен университетте оқу процесін ұйымдастырудағы инновациялық технологиялармен таныстыру.

З.Г. Сактаганова, т.ғ.д., профессор

 

 

 1.  

Мектеп пәндерін оқыту әдістемесі

(Бейорганикалық химияның таңдаулы тараулары: кешенді қосылыстар, ерітінділер, термодинамика, кинетика)

Химия мұғалімдерін теориялық біліммен және кинетика, термодинамика, ерітінді концентрациясы бойынша есептерді шешу әдістерімен қаруландыру.

Г.Т. Кокибасова, х.ғ.к., профессор

 

 1.  

Пәндік-тілдік ықпалдастырылған оқыту

Пән мұғалімдеріне пән мен тілді ықпалдастырылған оқыту әдістемесі туралы түсінік қалыптастыру. Тілдік дағдыларды қолдану және дамыту мүмкіндігі.

А.А. Муратбекова, х.ғ.к., доцент

 

 1.  

Органикалық химия

Курстың мақсаты – тыңдаушыларды органикалық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттерінің қазіргі заманғы теориясының принциптерімен таныстыру, органикалық химияның қазіргі даму жағдайын және оның негізгі бағыттарын талдау, құрылымы мен қасиеттерінің өзара байланысына қатысты органикалық жүйелер синтезінің негізгі принциптері туралы білімді қалыптастыру.

С.О. Кенжетаева, х.ғ.к., профессор

72 сағат

 1.  

Орта білім  беру мазмұнын

жаңарту және критериалды

бағалау жүйесі

 

Курс мақсаты: Орта білім беру мазмұнын жаңарту және  критериалды бағалау жүйесін енгізу аясында мектеп мұғалімдердің, колледж, ЖОО окытушыларының педагогикалық шеберлігін жетілдіру.

Курс мiндеттерi: педагог кадрлардың біліктілігін арттыру бағдарламасының мақсат-міндеттерімен, кұрылымы және мазмұнымен таныстыру; жанартылған орта білім беру мазмұнын оқу процесіне енгізудің  маңызын түсіндіру; мектеп мұғалімдерін, колледж, ЖОО оқытушыларын жаңартылған оқу бағдарламаларының мақсат - міндеттерін, құрылымы және мазмұнымен таныстыру; жаңартылған оқу бағдарламаларына сәйкес педагогикалық әдіс - тәсілдермен оқу материалдарын, критериалды бағалау жүйесін тусініп және қолдана білуін қамтамасыз ету

Ү.А. Қосыбаева, п.ғ.к.,

қауымд. профессор

72 сағат

 1.  

Орта білім  беру мазмұнын

жаңарту және критериалды

бағалау жүйесі

 

Курс мақсаты: Орта білім беру мазмұнын жаңарту және  критериалды бағалау жүйесін енгізу аясында мектеп мұғалімдердің, колледж, ЖОО окытушыларының педагогикалық шеберлігін жетілдіру.

Курс мiндеттерi: педагог кадрлардың біліктілігін арттыру бағдарламасының мақсат-міндеттерімен, кұрылымы және мазмұнымен таныстыру; жанартылған орта білім беру мазмұнын оқу процесіне енгізудің  маңызын түсіндіру; мектеп мұғалімдерін, колледж, ЖОО оқытушыларын жаңартылған оқу бағдарламаларының мақсат - міндеттерін, құрылымы және мазмұнымен таныстыру; жаңартылған оқу бағдарламаларына сәйкес педагогикалық әдіс - тәсілдермен оқу материалдарын, критериалды бағалау жүйесін тусініп және қолдана білуін қамтамасыз ету

Ү.А. Қосыбаева, п.ғ.к.,

қауымд. профессор

72 сағат

 1.  

Innovation Technologies in foreign language teaching

 

Module 1: Modern online Teaching Methods (18h)

Module 2:   Language and Technology Integration (18h.)

Module 3:   Integration of web platforms / applications and offline / traditional forms in order to improve the quality of assimilation of online courses (18h.)

Module 4:  Designing the educational activity of a FL teacher in a blended learning environment (18h.)

О.В. Беликова,

экон. және пед. ғылымдарының магистрі, аға оқытушы;

Н.В. Энгель - гум.ғылымдар магистрі, аға оқытушы;

Э.Р. Тажибаева, білім магистрі, аға оқытушы;

Т.Ю. Шелестова, PhD докторы, доцент

Л.С. Кутимова, Н.В.Чекмарева, гум. ғылымдар магистрлері, оқытушылар

72 сағат

 1.  

Репортер мектебі

Репортер мектебі жоғары сынып оқушыларын кәсіби бағдарлау үшін құрылған. Тыңдаушылар мамандықтың негіздерімен танысуға, журналистік материалдарды өндіруге қатысуға, теориялық білім мен практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік алады. Репортер мектебінен алған дағдылар мамандыққа түсу және одан әрі оқу кезінде пайдалы болады.

Ж.С. Рамазанова, ф.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Қазақ әдебиетін оқыту әдіс-тәсілдері және  жаңартылған білім мазмұны

Курс орта білім беру мазмұнын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу аясында  мектеп мұғалімдерінің, колледж, ЖОО оқытушыларының  қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша педагогикалық шеберлігін жетілдіру мақсатын көздейді. Курс сабақтарында тыңдаушылардың қазақ әдебиетін оқытудың  әдіс-тәсілдерін білуі және оларды жаңартылған оқу бағдарламаларына сәйкес тиімді қолдануы мәселелері қарастырылады.

Ж.А. Рустемова, ф.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Функционалдық сауаттылықты арттыру

Курс мектеп, лицей, гимназия мұғалімдері мен колледж  оқытушыларына арналған. Курс барысында білім алушыларға жоба, эссе жазудың және тақырып жаңашылдығына қалай келу керек екендігі айтылады.

Мектеп бағдарламасына енгізілген әдеби шығармалар тақырып пен идея, қаламгер зертханасы, шығармашылық психология тұрғысынан талданады. Оқушылармен шығарм ашылық жұмыс жасаудың алғышарттары зерделенеді.

К.А. Толеубаева, ф.ғ.к., профессор

72 сағат

 1.  

Латыннегізді қазақ жазуы

Бағдарлама барысында латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиіндегі әріптер атауы мен дыбысталуы, дауысты, дауыссыз дыбыс әріптерінің таңбалануы, қазақ емлесінің негізгі ережелерінің құрылымы мен жаңалығы және емле ережесін түзудегі ұстанымдар негізге алынады.

Жаңа әліпби негізіндегі  қазақ тілі емлесінің ережелері толық қамтылып, оқу, жазу сауаттылығын арттыру  үшін үйретудің тиімді әдіс-тәсілдері пайдаланылады.

Бағдарлама жоспарына сай латыннегізді қазақ жазуына қатысты материалдарды меңгеретіндей шеберліктерін қалыптастырып, орфографиялық принциптердің негізінде емле ережелерінің теориялық мазмұнымен таныстыру және оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, емле ережелерін практикалық тұрғыда іске асыру жолға қойылған.

М.А. Тұрсынова, ф.ғ.к., доцент

 

З.Н. Жуынтаева, ф.ғ.к., доцент

 

Т.А. Аманжолова, С.Ә. Рахымберлина, педагогика ғылымдарының магистрлері

72 сағат

 1.  

Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда инновациялық технологияларды тиімді пайдалану.

Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда инновациялық технологияның бірқатар әдіс-тәсілдері қарастырылып, оларды тіл үйретуде қолданудың тиімділігі сараланады.

Б.М. Айтбаева, ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор

72 сағат

 1.  

Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізудің теориялық және практикалық негіздері

Курстың мақсаты – мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізудің нормативтік талаптарын, оны ұйымдастыру, құжаттау, құжаттарды дайындаудың негізгі ережелерін зерделеу.

Ж.З. Кадина, ф.ғ.к.

72 сағат

 1.  

Үштілділік білім беруде қазақ тілін деңгейлеп оқыту

Деңгейлеп оқытудың басты ерекшелігі – білім беру, оқыту, үйрету үдерісін топтап, жіктеп бөледі. Әрбір деңгейдің әдістемелік мақсатына, тілдік, әлеуметтік лингвистикалық және дискурсивтік қызметіне талдау жасалады.

Ж.А. Кенжебекова, гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы

72 сағат

 1.  

Қазақ тілін қашықтан оқытуда интернет  платформаларының тиімділігі

Курстың мақсаты – қазақ тілін қашықтықтан оқытуда интернет ресурстарын тиімді қолдану жолдарын үйрету. ZOOM платформасының тиімді жақтары, Padlet  онлайн тақтасының тиімділігі және қашықтықтан оқытудағы қолданылатын әдіс-тәсілдер туралы.

Б.М. Айтбаева, ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор

72 сағат

 1.  

Қазақ тілін латын графикасы негізінде оқытудың әдістері

Курс мақсаты: Қазақ тілін латын графикасы негізіндегі  оқытудың әдіснамалық-теориялық негіздері  туралы мағлұмат беру. Латын графикасының тарихи қалыптасу, даму жолдары. Әдістемелік мұра және оны талдау әдістері туралы түсінік беру. Латын графикасы негізіндегі қазақ тілін оқыту әдістерінің түрлерін талдап көрсету.

Ж.Б. Ахметжанова, ф.ғ.к.

72 сағат

 1.  

Тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері

Қазіргі тіл біліміндегі антропоцентризм принципі. Қазіргі тіл білімінің жаңа бағыттары. Қазіргі шетелдік және орыс тіл біліміндегі социолингвистикалық бағыттар. Қазіргі орыс және шетел тіл білімінде тіл үйренудегі психолингвистикалық бағыт. Әлемнің тілдік бейнесі. Гуманитарлық білім парадигмасындағы әдебиеттану. Нарратология және дискурсивті талдау. Мәтінді герменевтикалық талдау. Рецептивті эстетика. Мәтін философиясы.

М.К. Пак,

ф.ғ.д., профессор;

 

А.Т. Мустояпова, ф.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Жоғары оқу орнында латын тілін оқыту әдістемесі

Ұсынылып отырған курс жоғары білім беру жүйесінде латын тілін оқытудың теориялық және практикалық мәселелерін талқылауға арналған: курстың рөлі мен орнын, медициналық жоғары оқу орындарында, химия, биология, заң, тарих, филология факультеттерінде және университеттердің шет тілдері факультеттерінде кәсіби дайындыққа байланысты оны оқытудың ерекше мақсаттарын анықтау; латын тілінің фонетикасын, лексикасы мен грамматикасын оқыту әдістерін жүйелеу; грамматикалық және лексикалық материалдарды іріктеу критерийлерін анықтау; латын тілі жүйесі туралы лексика мен теориялық ақпаратты игеруге қажетті оқыту нысаны мен құралы ретінде қарастырылатын оқыту әдістемесін зерттеу.

Е.М. Антонова – филология магистрі, аға оқытушы

72 сағат

 1.  

Көлік-логистикалық жүйені басқару

Осы курстың шеңберінде кәсіпорындардың логистикалық жүйелері және олардың қасиеттері, кәсіпорындағы логистикалық процестер зерттеліп, кәсіпорындағы логистиканы үйлестіру мәселесі қарастырылады. Заманауи ақпараттық жүйелерді пайдалану негізінде көлік шығындарын есептеудің практикалық дағдылары алынады. Сондай-ақ, автобазаның бюджетін қалыпастыру бойынша практикалық дағдылар алынады.

Б.О. Муканов,

т.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Жеткізу тізбегін басқару теориясы мен практикасы

Курстың мақсаты логистикалық жүйелердің міндеттері мен функциялары, жеткізілім мен маркетинг саласындағы материалдық ағындарды тиімді басқарудың тұжырымдамалық принциптері мен әдістері туралы жан-жақты түсінік қалыптастыру болып табылады. Зерттеу барысында SCM негізгі ұғымдары мен принциптері, логистикадағы интеграция, сатып алу және көлік, қоймалармен қорлар, дистрибьюция және сервис, реверсивті логистика, тәуекелдер және жеткізу тізбегіндегі болжау қарастырылады. Курс «Логистика» мамандығының студенттеріне және мына салаларда жұмыс істейтін логистерге арналған.

Ж.З. Арынова,

э.ғ.к., доцент

72 сағата

 1.  

Сақтандыру ісі

Курс сақтандыру агенттері мен брокерлерінің кәсіби дайындығына арналған. Теориялық сабақтарда сақтандыру нарығында кәсіби қызметті жүргізу негіздері, сақтандырудың әртүрлі салаларының сақтандыру өнімдерінің ерекшеліктері игеріледі. Тәжірибелік сабақтар сақтандыру шартын жасасу және бухгалтерлік құжаттаманы жүргізу дағдыларын игеру үшін қолданылады.

С.М. Воробьева, э.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Жобалық талдау инновациялық әзірлемелердің сапасын арттырудың негізгі факторы ретінде

Қазіргі экономикалық жағдайда бизнесті ұйымдастырудың негізгі элементтерінің бірі инвестициялық дизайнның экономикалық тиімділігін талдаудың өзекті әдістерін қолдануды көздейтін белгілі бір жобаны қабылдаудың орындылығын сандық бағалау болып табылады. Бұл курс бастапқы ережелерге негізделеді, олардың негізгісі уақыттың әр түрлі нүктелеріне қатысты ақшаның теңсіздігі принципі болып табылады. Инвестициялаудың ұзақ мерзімді сипаты күрделі экономикалық жағдайларда материалдық және қаржылық шығындар мен шығындардың алдын алу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін осы принципті қолданудың маңыздылығын бірнеше есе арттырады. Сондай-ақ стратегиялық міндеттерді шешу үшін жобаларды басқарудың қазіргі заманғы әдістерін зерделеу көзделеді.

А.Б. Мыржыкбаева,  э.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Экономиканың қоғамдық секторындағы нәтижелер бойынша басқару

Курс Стратегиялық жоспарлау саласындағы құзыреттерді және мемлекеттік басқару органдарының стратегиялық құжаттары мен жобаларын құрастыру дағдыларын тереңдетуді көздейді.

Курстың міндеттері:

- Экономиканың мемлекеттік секторында нәтижелер бойынша басқару әдіснамасы, Стратегиялық жоспарлау және жобалау саласындағы құзыреттерді кеңейту;

-Мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы міндеттерді шешу дағдыларын меңгеру.

Т.П. Притворова, э.ғ.д., профессор

72 сағат

 1.  

Қолданбалы бизнес

Курс тыңдаушыларды бизнестің негізгі ұйымдық-құқықтық нысандарымен таныстыруға, өткізу нарықтарын талдау әдістерін игеруге, бизнес-жоспарлаудың мәнін, рөлі мен функцияларын, бизнес-жоспардың құрылымы мен стандарттарын зерделеуге бағытталған. Курс жұмыс істеп жүрген және әлеуетті бизнесмендерге, кәсіпкерлік негіздері бойынша сабақ жүргізетін ЖОО, колледж және мектеп оқытушыларына, сондай-ақ білім берудің кез келген бағытының магистранттары мен студенттеріне арналған.

М.К. Асанова,

э.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Цифрлық экономика

Бұл курс нарықтардағы трендтерді, осы сын-тегеуріндерге жауап ретінде цифрландырудың өзіне алып келетін сын-тегеуріндер мен мүмкіндіктерді зерделеуге арналған, экономиканың нақты салаларының трансформациясы көрсетілген, цифрлық компаниялардың жаңа бизнес-модельдері түсіндірілген және экономиканың нақты салаларының трансформация кейстерінде қарастырылған.

Ж.С. Хусаинова,  э.ғ.к., профессор

72 сағат

 1.  

Кәсіпкерлік және стартаптар

 

Пәнді оқытудың мақсаты тыңдаушыларды нарықта жаңа бизнесті құру және іске асыру кезінде кәсіпкердің тиімді мінез-құлқымен практикалық танысуға тарту болып табылады.

Міндеттері:

- Жаңа бизнесті ашу кезінде тыңдаушылардың кәсіпкер қызметінің мазмұны туралы білім алуы;

-бизнес-идеяларды, стартаптарды, имиджді әзірлеу, команда құру және нарықтың жаңа субъектісінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру (кейстер арқылы);

- кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымымен танысу.

Ж.С. Хусаинова, э.ғ.к., профессор

72 сағат

 1.  

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Курстың мақсаты тыңдаушылардың еңбекті нормалаудың теориялық және әдістемелік ережелерін меңгеруі, еңбекті ұйымдастыру мен нормалаудың практикалық дағдыларын меңгеру және оларды кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық жұмысында пайдалану болып табылады.

Курс жоғары оқу орындарының, колледждердің оқытушыларына, өндірістік кәсіпорындардың, әртүрлі қызмет түрлерінің бизнесінің өкілдеріне, сондай-ақ Қазақстандағы еңбекті ұйымдастыру мен нормалауды зерттейтін магистранттар мен студенттерге, зерттеушілерге арналған.

М.К. Асанова,

э.ғ.к., доцент

72 сағат

 1.  

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Курстың мақсаты тыңдаушылардың еңбекті нормалаудың теориялық және әдістемелік ережелерін меңгеруі, еңбекті ұйымдастыру мен нормалаудың практикалық дағдыларын меңгеру және оларды кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық жұмысында пайдалану болып табылады.

Курс жоғары оқу орындарының, колледждердің оқытушыларына, өндірістік кәсіпорындардың, әртүрлі қызмет түрлерінің бизнесінің өкілдеріне, сондай-ақ Қазақстандағы еңбекті ұйымдастыру мен нормалауды зерттейтін магистранттар мен студенттерге, зерттеушілерге арналған.

А.Ж. Жарасбаева,  э.ғ.м., аға оқытушы

72 сағат

 1.  

Макроэкономика

(орыс тілінде)

Макроэкономика тұтастай алғанда экономикалық жүйенің жұмыс істеу заңдылықтарын зерттейді, қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін зерттейді. Бұл барлық мамандықтардың экономистерін даярлау кезінде міндетті болып табылатын негізгі пәндердің бірі.

Курс зерттеушілерге, экономикалық ұйымдардың практикалық қызметкерлеріне, экономиканы реттейтін органдардың өкілдеріне, ЖОО және колледж оқытушыларына арналған.

«Макроэкономика» курсының негізгі мақсаты-Макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдер, экономикалық саясаттың тиімділігін объективті бағалау туралы түсінік беру.

Курстың міндеттері: макроэкономикалық көрсеткіштер мен макроэкономикалық модельдерді талдауға үйрету; мемлекеттік макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалау; Нақты макроэкономикалық ортада нарық агенттерінің мінез-құлық стратегиясын жасай білу.

Курсты оқу нәтижесінде тыңдаушылар:

Білімі:

макроэкономикалық модельдерді құру ерекшеліктерінің белгілері;

макроэкономикалық теорияның негізгі тұжырымдамаларының принциптері мен құралдары арасындағы айырмашылықты анықтау;

Шеберлікпен:

Макроэкономиканың категориялары мен модельдерін қолдана отырып, экономикалық агенттердің мінез-құлқын сипаттау;

макроэкономикалық нарықтардағы экономикалық агенттердің өзара іс-қимылын түсіндіру;

Дағдылары:

макроэкономикалық есептерді графикалық және аналитикалық тәсілдермен шешудегі;

түрлі елдердегі макроэкономикалық саясаттың нәтижелілігін салыстыру;

қазіргі макроэкономикалық құбылыстарға өз көзқарастарын дәлелдеуде.

С.Т. Мусина,

э.ғ.м., аға оқытушы

72 сағат

 1.  

Эконометрика (қазақ тілінде)

Курс экономикалық объектілердің регрессиялық модельдерін әзірлеуде теориялық білім алуды және практикалық дағдыларды қалыптастыруды және MS Excel ортасында қолдануды қамтиды.

М.Б. Амиркулова,  э.ғ.м., аға оқытушы

72 сағат

 1.  

Тайм-менеджмент

Курстың мақсаты тыңдаушыларда жұмыс уақытын басқару, басқарудағы уақытты дұрыс бөлудің рөлі, жұмыс орнында уақытты жоспарлаудың негізгі әдістері мен тәсілдері туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру. Әр түрлі салалар мен қызмет салаларындағы шетелдік-отандық менеджмент тәжірибесі көрсеткендей, басқару процесінде туындайтын проблемалардың көпшілігі уақытты менеджерлердің немесе әртүрлі деңгейдегі менеджерлердің дұрыс пайдаланбауымен байланысты. Осыған байланысты менеджментті ұйымдастыру жүйесін дамыту мен жетілдірудің қазіргі заманғы бағыттарының бірі ретінде уақытты басқарудың теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу қажеттілігі туындайды.

Курстың негізгі зерттеу міндеттері:

- уақытты басқарудағы негізгі басымдықтарды, сондай-ақ оның негізгі мақсаттарын игеру;

- жұмыс уақытын есепке алу мен теңгерімнің негізгі әдістерін зерттеу;

- жұмыс уақытын жоспарлау туралы түсінік қалыптастыру;

- жедел (күнделікті) жоспарларды пайдалану дағдыларын игеру;

- басқару әдістері мен механизмдерін білу-негізгі және аралық уақыт;

- жұмыс уақытын бөлу және жұмысты табыстау туралы түсінік қалыптастыру;

уақытты басқаруды оқытудың негізгі әдістерін қарастыру.

Б.С. Тусупбаева, э.ғ.м., аға оқытушы

72 сағат

 1.  

Білім берудегі менеджмент

Білім беру менеджменті курсының мақсаты жоғары оқу орындардағы  білім беру үрдісін басқарудың концептуалдық тұжырымдамаларын қазіргі заманғы білім беру менеджментінің үйлесімді факторы ретінде білім беру жүйесін стратегиялық басқару, заманауи жағдайлардағы академиялық менеджментті, білім беру жүйесінің моделін, білім беру сапасын сапасын, оқу үрдісіндегі ақпараттық технологияларды қолдану ерекшеліктерінжәне білім беру жүйесін жетілдіру мәселелерін зерттеу.

Н.Б. Давлетбаева,  э.ғ.к., профессор

72 сағат

 

Оқу құнын қарау

https://science.karsu.uz/files/journals/4/articles/1269/62944e491ae66.html http://publications.lnu.edu.ua/journals/files/journals/1/articles/1371/submission/original/1371-2175-3-SM.html http://tpfk.ru/files/journals/1/articles/221/6291a23e1d36d.html https://uacd.uz/files/journals/1/articles/12/6294507f77107.html https://jrnls.ivet.edu.ua/files/journals/1/articles/747/6294511129235.html https://www.nzgajournal.org.nz/files/journals/1/articles/3612/629453d14bc51.html https://sebhau.edu.ly/journal/files/journals/6/articles/1915/6294556436aa8.html http://www.vjph.vn/files/journals/1/articles/679/submission/original/679-1219-4-SM.html http://uha.dp.ua/files/journals/1/articles/136/submission/136-1-264-1-2-20220530.html http://www.polsci-law.buu.ac.th/qa/-/situs-judi-online/index.htmlhttps://stce.nuce.edu.vn/files/journals/5/articles/2316/submission/2316-50-9628-1-2-20220530.html https://online.cput.ac.za/files/journals/6/articles/98/submission/98-61-102-1-2-20220530.html https://journal.tvu.edu.vn/files/journals/1/articles/889/submission/889-1-2966-1-2-20220530.html http://journal.ussh.vnu.edu.vn/files/journals/2/articles/994/submission/original/994-1162-3-SM.html http://jstic.ptit.edu.vn/files/journals/1/articles/561/submission/561-1-2183-1-2-20220530.html https://jcsce.vnu.edu.vn/files/journals/1/articles/377/submission/377-1-1835-1-2-20220530.html http://jst.ntt.edu.vn/files/journals/2/articles/298/submission/298-13-836-1-2-20220530.htmlhttps://stce.nuce.edu.vn/files/journals/5/articles/2320/submission/2320-50-9630-1-2-20220530.htmlhttps://vjde.vn/files/journals/1/articles/336/submission/336-1-361-1-2-20220530.htmlhttps://ictmag.vn/files/journals/9/articles/1039/submission/1039-62-5583-1-2-20220530.html http://e-majallah.ftu.ac.th/files/journals/4/articles/308/submission/original/308-597-7-SM.htmlhttps://huso-journal.sskru.ac.th/files/journals/3/articles/241/submission/241-25-1468-1-2-20220530.htmlhttps://www.econa.org.ua/files/journals/1/articles/2048/submission/original/2048-6565658006-3-SM.htmlhttps://stce.huce.edu.vn/files/journals/5/articles/2327/submission/2327-50-9730-1-2-20220530.htmlhttps://fass.dp.ua/files/journals/1/articles/117/submission/117-1-219-1-2-20220530.htmlhttps://eung.nung.edu.ua/files/journals/1/articles/384/629476a0bbaf8.htmlhttps://www.itit58.ru/files/journals/1/articles/430/62947777030a3.htmlhttp://ojs.kmutnb.ac.th/files/journals/6/articles/6117/submission/original/6117-16335-3-SM.htmlhttps://ruhm.es/files/journals/1/articles/856/629478a6f1206.htmlhttps://vjog.vn/files/journals/1/articles/1372/submission/1372-1-3113-1-2-20220530.htmlhttps://sci.chandra.ac.th/journal/files/journals/2/articles/40/submission/40-13-73-1-2-20220530.html http://journalgrad.ssru.ac.th/files/journals/16/articles/2760/submission/original/2760-5446-3-SM.htmlhttp://www.graduate.dusit.ac.th/journal/files/journals/1/articles/1148/submission/1148-1-3106-1-2-20220530.htmlhttps://recifaqui.faqui.edu.br/-/slot-online/http://jifactor.org/-/slot-online/https://fast5.ksu.kz/https://ojs.mbuslc.ac.th/files/journals/1/articles/81/6295c8606a892.html http://revista.irdcivil.com.br/files/journals/1/articles/20/6295d2df159f5.htmlhttps://jwt.su/files/journals/1/articles/1175/submission/1175-1-2833-1-2-20220531.htmlhttps://www.sjunijournals.ge/files/journals/3/articles/62/submission/62-25-111-1-2-20220531.htmlhttps://escsvfu.ru/files/journals/1/articles/24/6295d5cd02ee1.htmlhttps://altaisticsvfu.ru/files/journals/1/articles/52/6295d9a9f1fec.htmlhttps://uprav-uchet.ru/files/journals/1/articles/2157/6295dd81b85a8.htmlhttps://eras.mundis.pt/files/journals/1/articles/197/6295de5b23e69.htmlhttps://ref.ue.poznan.pl/files/journals/2/articles/147/6295df41adf95.htmlhttps://sociedadcientifica.org.py/files/journals/1/articles/247/6295e2c888b7e.html